Brandsäkerhet på arbetsplatsen

Det är mycket vanligt med bränder på svenska arbetsplatser, man misstänker att det utbryter en brand ungefär varje timme. Därför är det mycket viktigt att veta hur man förebygger brand men också hur man skall hantera situationen ifall det börjar brinna.

Både fastighetsägaren och arbetsgivaren är ansvariga för brandskyddet i byggnaden. Dock bör de komma överens genom ett avtal innan tillträdet exakt vem som sköter vad så att det inte blir några luckor. Initiativet till detta bör komma från fastighetsägaren.

Arbetsgivaren skall förhindra att det uppstår brand i arbetsmiljö. Detta gäller alla organisationer och företag, oavsett storlek. Enligt arbetsmiljölagen måste arbetsgivaren kartlägga de olika riskerna och sedan förbereda vad som skall göras ifall det uppstår en brand. Det innebär sådant som att installera brandlarm och brandsläckare, skapa en utrymningsplan, utbilda personalen i brandsäkerhet samt användning av brandsläckare. Finns det särskilt brandfarliga varor skall arbetsgivaren utse en särskild person som ansvarar för dessa.

Den fasta inredningen och hur lokalerna är byggda kan inte arbetsgivaren ta ansvar för utan det ligger på fastighetsägaren att se till att byggnaden i sig är säker att nyttjas.

Om en brand bryter ut

I första hand skall du rädda dig själv. Om du kan rädda andra utan att utsätta dig själv för stor fara så skall du göra det. Varna andra som kan skadas av branden.

Larma räddningstjänsten, ring 112. Var beredd på att svara på:

  • Vem du är och var du ringer ifrån
  • Var branden är, gärna den exakta adressen
  • Om det är människor som är i fara

Släck branden om du kan men ta inga större risker.

Säkerhetsåtgärder för din arbetsplats

Nedan följer en punktlista som kan underlätta för arbetsgivare att brandsäkra arbetsplatsen.

Utnämn en brandskyddsansvarig
Alla behöver hjälpa till för att få ett bra brandskydd på arbetsplatsen. För att arbetet skall ske organiserat och effektivt kan det vara bra att utse en person som är brandskyddsansvarig. Denna personen bör vara pålitlig och ha förtroende från såväl ledningen som sina kollegor.

Gå igenom brandrisker

Vad det finns för brandrisker på er arbetsplats beror mycket på vad ni arbetar med. Är det inom industri eller transport kanske det handlar om brandfarliga vätskor som behöver skyddas. Om ni arbetar i ett kök eller restaurang kan det vara varma plattor, en oren fläkt eller ljus på borden som utgör en brandrisk. Det är viktigt att alla är medvetna om riskerna och att man arbetar förebyggande. Utbilda dina medarbetare i hur de skall agera ifall olyckan är framme.

Öva på skarpt läge

Att ha regelbundna brandövningar är mycket viktigt. Personalen skall vara medveten om vad det finns för utrymningsvägar samt var eran gemensamma återsamlingsplats är. Att utse en utrymningsledare i förväg är bra. Det kan vara svårt att veta exakt vilka som befinner sig i en lokal. En utrymningsledare frågar alla medarbetare om de saknar någon och på så sätt kan brandkåren få reda på om det finns kvar någon i lokalerna.

Hur en brandövning ser ut skiljer sig en del beroende på vilken arbetsplats det handlar om. På en förskola är det viktigt att få ut barnen som kanske har svårt att ta sig ut själva medan det i ett varuhus kanske handlar om att hitta och få ut kunder som befinner sig i provrum.

Det är bra om de anställda får möjlighet att testa på att släcka bränder med brandsläckare eller brandfilt under kontrollerade övningar.

Testa brandlarmet

Att testa brandlarmet kontinuerligt är nödvändigt för att kunna säkerställa ett gott brandskydd. Brandlarmet är många gånger det första som gör er uppmärksamma på att dett brinner på er arbetsplats. En bra rutin är att den som är ansvarig för brandsäkerheten på arbetsplatsen testar brandlarmet varje månad och byter batterier eller hela larmet ifall det inte fungerar.

Kontrollera utrymningsvägarna

Se till att utrymningsvägarna är fria och inte blockeras av möbler, buskar eller lövhögar. Det skall gå att öppna utrymningsdörrarna utåt mot utymningsriktningen. Dörrar som öppnas åt andra hållet behöver bytas eller tas bort.

Håll rent och snyggt

Brand uppstår när det finns tillgång värme, syre och bränsle. Kartonger, papper och skräp kan fatta eld om det förvaras felaktigt. Se därför till att hålla ordning så minskar ni risken för brand.

Vår effektiva kontorsstädning lägger grunden för en bra arbetsmiljö.
16 May 2022