Arbetsmiljölagen - En genomgång

Arbetsmiljölagen omfattar allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. Syftet är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och dessutom att skapa en bättre arbetsmiljö.

Omfattas kontorsstädning av Arbetsmiljölagen?

En viktig del i arbetsmiljölagen är att det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret och även ska leda arbetet som ska uppnå en bättre arbetsmiljö.

Detta gäller självklart även städbranschen – inklusive kontorsstädning. Även om arbetsmiljölagen lägger huvudansvaret på arbetsgivaren så är det viktigt att alla tar sitt ansvar. Arbetsgivaren tar tillsammans med anställda och skyddsombud fram en plan med rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Utförs det kontorsstädning på platser där arbetsgivaren inte råder över arbetsförhållandena ska det finnas en så kallad samordnare.

Arbetsgivaren har huvudansvaret

Arbetsgivaren har dessutom ansvaret för att arbetet för en bra arbetsmiljö är en del av företagets dagliga verksamhet. Arbetsgivaren ska dessutom noggrant undersöka om det finns några akuta skaderisker i olika arbetssituationer som förekommer i företagets aktuella städarbete, exempelvis kontorsstädning.

I de fall där det finns risker i samband med städningen är det arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder för att förebygga att medarbetare skadas.

Uppgifter inom arbetsmiljöarbetet kan arbetsgivaren fördela för att det ska utföras så bra som möjligt. Chefer, arbetsledare och andra arbetstagare som är centrala för de aktuella arbetsuppgifterna kan med fördel engageras i arbetsmiljöarbetet.

Viktigt med relevanta kunskaper

Det krävs dock relevanta kunskaper, korrekta befogenheter och resurser i form av pengar och tid om man ska utföra uppgifter inom arbetsmiljöområdet. Personer som har särskilt riskfyllda arbetsuppgifter kan behöva specialanpassnings och extra utbildning eller utrustning för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Detta kan exempelvis vara relevant för städuppdrag som kräver svåra ställningar eller städjobb som utförs på höga höjder.

Arbetsgivaren ska dessutom ta ansvar för att det finns beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd. Detta gäller alla branscher, även kontorsstädning. Denna utrustning ska anpassas efter riskerna på den aktuella arbetsplatsen. Den ska dessutom vara väl skyltad, tydlig och lättillgänglig. Kunskaperna om första hjälpen och krisstöd måste alltid vara uppdaterade och aktuella för de omständigheter som gäller för tillfället.

Viktigt att hålla koll på ansvarsfördelningen

Det är också viktigt att alla företaget har relevant information om vem som har ansvar för arbetsmiljöfrågorna. Det är viktigt att veta vem man ska vända sig till om man har några frågor om arbetsmiljön. Arbetsgivaren har också det övergripande ansvaret när det handlar om att organisera arbetet med anpassning och rehabilitering.

Detta är viktiga frågor för alla företagare inom städbranschen, där det finns en hel del arbetsmiljörisker. Problem med belastning, överkänslighet av olika slag och smittor är de vanligaste. Fallolyckor, påfrestande arbetsställning, tunga lyft och repetativt arbete är samtliga vanliga arbetsmiljörisker när det handlar om kontorsstädning och andra städuppdrag.

Vår effektiva kontorsstädning lägger grunden för en bra arbetsmiljö.
13 Dec 2023